Szukasz taniego noclegu we Wrocławiu?

Hotele są nudne, u Nas znajdziesz tańszy i bardziej komfortowy nocleg.

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady wynajmu Apartamentu przez Gościa od Mojito Marcin Matlak zwany dalej Mojito(ul. Ks. J. Poniatowskiego 16/8, 50-326 Wrocław, NIP 754-265-21-45, REGON 021875430, email: mojitoapartamenty@gmail.com, www.apartment.com.pl).

§ Apartament

1. Apartament nie służy do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a wyłącznie do krótkotrwałego pobytu osób w związku z turystyką, wypoczynkiem lub pobytem służbowym – wynajmowany jest na doby hotelowe.

2. Doba hotelowa trwa od godz. 14 do godz. 11. Modyfikacja tych godzin jest możliwa jeżeli Mojito otrzyma informację z odpowiednim wyprzedzeniem i wyraźnie to zaakceptuje. Przekazanie i zwrot kluczy następuje w Apartamencie lub inny wcześniej ustalony sposób.

3. W Apartamencie w godzinach nocnych (22-7) może przebywać liczba osób nie większa niż określona w umowie.

4. Gość zobowiązany jest do korzystania z apartamentu w sposób niezakłócający korzystania z innych lokali, w szczególności zabronione jest zakłócanie ciszy nocnej (22-7), zaśmiecanie klatki schodowej, wyrzucanie lub wylewanie czegokolwiek przez okna.

5. Gość każdorazowo wychodząc z Apartamentu zobowiązany jest do zamknięcia go na wszystkie zamki.

6. W Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Wszelkie koszty związane ze złamaniem zakazu , a także koszt usunięcia zapachu dymu papierosowego z Apartamentu, w szczególności z elementów materiałowych i tapicerowanych obciąża Gościa. Palenie dozwolone jest tylko na balkonach.

7. Gość zobowiązany jest pozostawić lokal w stanie niepogorszonym, a w przypadku szkody zobowiązany jest pokryć ją w całości, w szczególności z kaucji, gotówką lub kartą przy zwrocie kluczy.

8. Kaucja podlega zwrotowi Gościowi po oddaniu Apartamentu w stanie niepogorszonym.

§ Zasady współpracy

1. Zawarcie umowy następuje w momencie jej podpisania przez Gościa i Mojito, a wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.Umowę podpisujemy w Apartamencie, przed przekazaniem kluczy.

2. Cena wynajmu Apartamentu nie obejmuje jakichkolwiek innych świadczeń, np. wyżywienia czy transportu.

3. Rezerwacja Apartamentu może nastąpić w drodze elektronicznej lub telefonicznej. Rezerwacja uzyskuje status potwierdzonej po uiszczeniu zaliczki w wysokości 30% ceny w terminie ustalonym przez Mojito – zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Mojito lub przesłaniu potwierdzenia realizacji przelewu. Pozostała część ceny powinna być opłacona najpóźniej w dniu przyjazdu – gotówką lub kartą.

4. W przypadku anulowania rezerwacji w okresie 2 dni (lub krótszym) od planowanego pobytu zaliczka nie podlega zwrotowi.

5. Ewentualna zmiana terminu rezerwacji uzależniona jest od dostępności Apartamentu w nowym terminie wskazanym przez Gościa.

6. W stosunku do Gości niebędących konsumentami zastrzega się, że:(1) wskazane w umowie kwoty za zniszczenie lub utratę urządzeń oraz kluczy i pilota do garażu mają naturę kar umownych niewyłączających prawa dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, a Gość uznaje te roszczenia i upoważnia Mojito do wystawienia mu faktury bez jego podpisu; (2)wyłącznie właściwy jest Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Mojito i wyłącznie właściwe jest prawo polskie.

Wróć na stronę główną